İDEAL YURTLARI
AİDİYET KAVRAMI ÜZERİNE BİR KAÇ SÖZ

Aidiyet Kavramı Üzerine Bir Kaç Söz

Literatürde çoğunlukla, kimlik inşasında önemli bir rol gösteren “aidiyet duygusuna” ilişkin psikolojik çözümlemelerde bulunulmasına karşın, aidiyet bireyin tek başına yaşadığı bir tecrübe değildir ve sosyolojik olarak da araştırılması gereken bir konudur. Bu durumda aidiyetin kaynağını, grupsal ilişkilerde ve toplumun üyelerine sağladığı ortaklık ilişkilerinde bulmak mümkündür. Bununla beraber kişiliği sosyal durumlar içine konumlandıran kimlikler, toplumsallaşma sürecinin bir ürünüdür ve bu sürecin önemli bir evresinde olan gençlerin topluma aidiyetlerinin yüksek olması ise toplumsal gelişme için önemli kıstaslardan birisidir. Nitekim kendisini toplumunun bir parçası olarak hisseden bir gencin, o topluma güçlü duygusal bir bağlılık göstermesi, güven duyması ve o toplumun kurallarına ve değerlerine uygun bir biçimde yaşamını sürdürmesi kaçınılmazdır.

Aidiyet, her ne kadar bireysel seçimlere dayansa da, bireyin bağlılık ve sadakat ilişkileri geliştirebileceği bir grupla özdeşleşme tecrübesidir ve dolayısıyla tek başına yaşanan bir tecrübe değildir. Üstelik aidiyet duygusu sosyal ve kültürel etkileşimlerin sonucuna bağlı olarak güçlenip zayıflayabilir. Bununla birlikte aidiyetin kaynağını, mikro ölçekli grupsal ilişkilerde, makro ölçekte ise toplumun genelinde bulmak mümkündür. Toplumun bireylere sağladığı imkanlar ve karşıladığı gereksinimler önemli olmakla birlikte bireylerin de mensubu olduğu topluma karşı beslediği bağlılık duygusu, ilgisi ve beklentileri de birey ile toplum arasındaki ilişkiyi anlama noktasında çok önemlidir. Bu çalışmada ise toplumsal aidiyetin üniversite gençliği üzerinden teorik ve uygulamalı olarak bir çözümlemesini gerçekleştirmek amaçlanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin temel özellikleri incelendiğinde en önemli unsurun “gençlik” olgusu olduğu görülecektir ki bu kavramı tüm unsurları ile ele alıp yönlendirmek ve yönetmek toplumun top yekün kalkınmasındaki en önemli kilometre taşını oluşturacaktır. Aynı zamanda geleceğin toplum yapısının mühendisliği anlamında en önemli yapı taşlarından biri olan “gençlik” kavramı geleceğe yönelik toplumsal uzlaşma ve birliktelik beklentileri açısından ciddi bir projeksiyon imkanını da beraberinde getirmektedir. 

Kaynak : TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA, Duygu ALPTEKİN

Yurt Sihirbazı Whatsapp